Revision history of "15 Seo Tips Voor MKB Websites"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:40, 2 June 2020Zoekmachinetail211 (Talk | contribs). . (4,981 bytes) (+4,981). . (Created page with "<p>De reden dat javascript navigatie niet werkt is dat het niet wordt gelezen door de zoekrobot. De zoekrobot leest enkel de HTML van een webpagina en ziet de javascript niet....")