Revision history of "Gry konsolowe warszawa"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:46, 14 March 2018Omojufe (Talk | contribs). . (3,199 bytes) (+3,199). . (Created page with "== gry konsolowe warszawa == Sprawiało, jednakże cholera… jeślibym uiścił spośród krajowej kasy wewnątrz taki szajs, byłbym nieziemsko wściekły... W przyszłości...")